Śleszowice, dnia 20 listopada 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.

 1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zamyka Rok Liturgiczny, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Na zakończenie Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, z którym za publiczne odmówienie związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, która rozpoczyna kolejny Rok Liturgiczny.
 2. W Liturgii tygodnia:
 • W poniedziałek – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
 • We wtorek – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego.
 • W czwartek – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-lac, kapłana i Towarzyszy.
 • W piątek – Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.
 1. We wtorek Msza św. o godz. 17ej z racji 22-go dnia miesiąca i nabożeństwa ku czci św. Rity. W adoracji modlitwy przez wstawiennictwo św. Rity na zakończenie Mszy św. poświecenie róż. Przed adoracją można składać do koszyka podziękowania i prośby.

W tym dniu przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Podczas Mszy św. o godz. 17ej uroczyście przyjmiemy dziewczęta do grona scholii parafialnej. Panu Organiście, zespołowi smyczkowemu, Pierwszemu Stowarzyszeniu Muzycznemu ze Śleszowic, Członkom scholii i wszystkim prowadzącym śpiew w naszym kościele serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i ubogacanie liturgii pięknem muzyki kościelnej. Życzymy Wam dużo zdrowia, gorliwości, wytrwałości w pomnażaniu talentów, którymi Pan Bóg Was obdarzył i wszelkiej opieki Bożej i naszej Patronki Maryi.

 1. W piątek o 16.30 w ramach adoracji modlitwa za zmarłych polecanych Bożemu Miłosierdziu w wypominkach rocznych oraz Msza św. w tej intencji.
 2. W sobotę 26 dzień miesiąca Msza św. wieczorna ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, w adoracji modlitwy za przyczyną naszej Patronki i akt zawierzenia Parafii.
 3. Bóg zapłać za ofiary złożone z okazji VI Światowego Dnia Ubogich na cele charytatywne diecezji i parafii w kwocie 707 zł.
 4. W bieżącym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadła na lata 1932-1933. Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – wg różnych szacunków – od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. W przyszłą niedzielę – we wszystkich kościołach w Polsce – pragniemy modlić się w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.
 5. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty. O porządek w naszej Świątyni w tym tygodniu prosimy: Izabelę Mikołajek, Adriannę Mikołajek, Kingę Stępską, Elżbietę Bojęś, Patrycję Bojęś.
 6. Z prasy katolickiej jest do nabycia Gość Niedzielny i grudniowy numer Małego Gościa.

 

STANOWISKO  RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec  dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez  duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego  rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje  się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w  próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości,
potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi  to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła,  świata, kultury i człowieka.
Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w  nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała,  co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i  nihilizm moralny.
W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem  każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać  kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył.
Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności.  Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że
wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe  ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską  antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako  kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z  chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu,  jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję
na wszystkich współczesnych mu areopagach. Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania
seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego  działania.
1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku  nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych  kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami
2 wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu  duchownego.
W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule  2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub  młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym  zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno  przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.
2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych  popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z  Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza
apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności  dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw.  O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.
3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że  biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw  seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do  minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące
narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak  głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym  bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii. Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne  kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę  wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie  między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą
właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.
W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy
pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.
4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów
3 kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych. Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.
5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie
Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.
6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami
musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża 4 diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.
7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.
Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem. Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami.
W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.
Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.
Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

Śleszowice, dnia 13 listopada 2022 r.

 1. Przeżywamy XXXIII niedzielę okresu zwykłego. W liturgii Słowa Pan Bóg budzi w nas wiadomość czasów ostatecznych, którym będą towarzyszyć znaki czasu. Potrzeba z naszej strony czujności i gotowości, by je rozpoznać i zachować pokój, powagę i gotowość na spotkanie z Panem twarzą w twarz.
 2. W Liturgii tygodnia:
 • We wtorek – Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła.
 • W czwartek – Wspomnienie św. Elżbiety Węgirskiej, zakonnicy.
 • W piątek – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
 • W sobotę – Wspomnienie bł. Salomei zakonnicy.
 1. Msze św. w tygodniu w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o godz. 17ej we wtorek i czwartek o 7ej rano.
 2. W dniu dzisiejszym obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich, z tej okazji ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski prosi o przeprowadzenie we wspólnotach parafialnych składki do puszek na cele charytatywne w diecezji i parafiach. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na ten cel. Bóg zapłać.
 3. Spotkanie ministrantów i scholii w sobotę o godz. 11ej.
 4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, z którym za publiczne odmówienie związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
 5. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to także święto patronalne ministrantów i lektorów, podczas Mszy św. o godz. 11.30 przyjmiemy nowych kandydatów, a kandydatów do grona ministrantów Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.
 6. Ten dzień to również Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w tym roku w diecezjach i parafiach. Serdecznie zapraszam na spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania wraz z Rodzicami na Mszę św. o godz. 11.30.
 7. Dziękuję za wspólne przeżycie czasu modlitwy za naszych zmarłych. Pojawiły się jednak znowu incydenty składania śmieci cmentarnych za tujami. Bardzo proszę o szacunek do naszych zmarłych i odpowiedzialność. Proszę przejdźcie i zbierzcie te śmieci w imię miłości do naszych przodków spoczywających na naszym cmentarzu.
 8. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. O porządek w naszej Świątyni w tym tygodniu prosimy: Jadwigę Król, Sylwię Król, Justynę Biel, Elżbietę Skowron, Justynę Biel, Ewę Szczygieł, Annę Szczygieł.
 9. Z prasy katolickiej jest do nabycia Gość Niedzielny z kolejną płytą biblijną i ostatnie listopadowe numery Małego Gościa Stasia.

Śleszowice, dnia 06 listopada 2022 r.

 1. Przeżywamy XXXII niedzielę okresu zwykłego. W Liturgii Słowa Pan Jezus rozwiewa wątpliwości dotyczące prawdy o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Pielęgnujmy w codziennym życiu ziemskim, życie wieczne, które jest w nas.
 2. W Liturgii tygodnia:
 • W środę – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 • W czwartek – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
 • W piątek – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
 • W niedzielę – Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym i VI Światowy Dzień Ubogich.
 1. Msze św. w tygodniu w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o godz. 17ej we wtorek i czwartek o 7ej rano.
 2. Szkoła Podstawowa w Śleszowicach oraz Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice zapraszają na patriotyczną WIECZORNICĘ z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się w budynku szkoły 10 listopada br. o godz. 17.00.
 3. W piątek przypada Narodowe Święto Niepodległości, z tej okazji dodatkowa Msza św. o godz. 10.00 w intencji naszej Ojczyzny. Z racji Święta Narodowego w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 4. W przyszłą niedzielę 13 listopada br. będziemy obchodzić VI Światowy Dzień Ubogich, z tej okazji ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski prosi o przeprowadzenie we wspólnotach parafialnych składki do puszek na cele charytatywne w diecezji i parafiach.
 5. Bóg zapałać za ofiary złożone z okazji wypominków rocznych i jednorazowych. Przypominam, że modlitwy w intencji zmarłych wspominanych w wypominkach rocznych w naszej Parafii odprawiamy w każdy czwarty piątek miesiąca wraz z intencją Mszy św.
 6. W związku z nasileniem się sytuacji oszustw wyłudzenia pieniędzy na członka rodziny, policjanta, urzędnika, pracownika banku czy personelu medycznego, Policja ostrzega i przypomina podstawowe zasady ostrożności. Szczegóły znajdziemy na plakatach.
 7. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. O porządek w naszej Świątyni w tym tygodniu prosimy: Monikę Pływacz, Wiolettę Frączek, Karolinę Frączek, Weronikę Frączek, Lucynę Pływacz, Agatę Śliwę.
 8. Z prasy katolickiej jest do nabycia Gość Niedzielny i listopadowe numery Małego Gościa Stasia z grą edukacyjną w temacie Niepodległości.
 9. Do wieczności odszedł w minionym tygodniu św. Franciszek Pluta, pogrzeb odbędzie się jutro tj. w poniedziałek o godz. 14.00, o 13.20 wprowadzenie do kościoła i Różaniec św. Dobry Jezu, a nasz Panie…

 

Śleszowice, dnia 30 października 2022 r.

 1. Dzisiejsza XXXI niedziela zwykła obchodzona jest w Kościołach, których data poświecenia jest nieznana, jako Uroczystość Rocznicy Poświecenia Kościoła Własnego. Rocznica poświecenia naszego Kościoła jest 15 grudnia.
 1. W Liturgii tygodnia:
 • We wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych.
 • W środę – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny).
 • W piątek – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
 1. Jutro o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św., o godz. 17.30 ostatnie nabożeństwo różańcowe, o 18.00 Msza św.
 1. Zmiana porządku Mszy św. wieczornych na zimowy od 2 listopada. Przed wieczornymi Mszami adoracja synodalna od godz. 16.30. W czwartek Msza św. o godz. 7.00.
 1. We wtorek pierwszego listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu o godz. 8.00, 10.00 i 14.00. Po Mszy św. o godz. 14ej procesja pięciu stacji z modlitwą za zamarłych na cmentarz.
 • Stacja I w drzwiach Kościoła za zmarłych Dobrodziejów naszego kościoła i naszej społeczności;
 • Stacja II przy Krzyżu misyjnym za zmarłych kapłanów i duchowieństwo;
 • Stacja III w bramie cmentarza za ofiary wojen i prześladowań.
 • Stacja IV na początku grobów w środku cmentarza za zmarłych Rodziców, krewnych, przyjaciół i sąsiadów;
 • Stacja V przy krzyżu za wszystkich zmarłych.

Podczas procesji będziemy się też modlić za zmarłych w wypominkach jednorazowych. Serdecznie proszę o godne zachowanie na cmentarzu, ograniczenie rozmów i atmosferę modlitewnego skupienia.

 1. W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. 20 minut przed Mszami św. modlitwy za zmarłych wypominanych w wypominkach jednorazowych i rocznych.
 2. W piątek odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z racji pierwszego piątku od godz. 8.00. Po południu od 16ej wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Spowiedzi św., Msza św. o godz. 17.00.
 3. W sobotę Msza św. o 17.00 ku czci Niepokalanego Serca Maryi i zmiana tajemnic Różańca św.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek na Fundacje „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kwocie 869 zł. oraz za dzisiejszą składkę na budownictwo sakralne w naszej diecezji.
 5. Bóg zapłać także za zaangażowanie w Konkurs na najpiękniejszy różaniec wykonany przez dzieci z naszej szkoły, za oddane głosy i złożone ofiary w wysokości 287 zł., z których ufundowano pięć nagród w dwóch kategoriach dla różańców z największą ilością głosów.
 • w kategorii przedszkolnej dwie nagrody dla: Jakuba Świętek – różaniec nr 13 i Eryka Pyrek – różaniec nr. 8.
 • w kategorii szkolnej trzy nagrody dla: Wiktorii Koralik – różaniec nr. 29; Dominika Kosek – różaniec nr. 15 i dla Emilii Mikołajek – różaniec nr. 28.

Ponadto przyznano nagrody ks. Proboszcza, dla trzech różańców wykonanych przez: Antoniego Kazimierczaka – różaniec nr. 25(orzech z intencjami na każdym dziesiątku); Lorenza Mirochę – różaniec nr. 22 (z bułeczek) i Barbarę Madej – różaniec nr. 15 (orzech malowany).

 1. Na stoliku z gazetami są formularze do zapisywania zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe.
 2. Obecnie strona internetowa parafii jest w przebudowie, ale dostępne są już ogłoszenia i intencje.
 3. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty. O porządek w naszej Świątyni w tym tygodniu prosimy: Annę Plucha, Marię Kawończyk, Beatę Pilarczyk, Barbarę Sikorę, Ewę Pawłowską, Marzenę Gancarczyk.
 4. Z prasy katolickiej jest do nabycia Gościa Niedzielnego i listopadowe numery Małego Gościa i Stasia.
 5. Do wieczności odszedł w minionym tygodniu św. Jan Polak, pogrzeb odbędzie się jutro tj. w poniedziałek o godz. 14.00, o 13.30 wprowadzenie do kościoła i Różaniec św. Wieczne odpoczywanie…

ODPUST  ZA  ZMARŁYCH

Odpust zupełny jest to darowanie(odpuszczenie) człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Poprzez spowiedź grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, ale uzyskane przebaczenie nie uwalnia od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Dlatego nawet ktoś, kto umiera w stanie łaski uświęcającej może nie iść prosto do nieba i być może musi odnowić w sobie pełne podobieństwo do Boga.

ODPUST zatem nie jest odpuszczeniem grzechów, ale darowaniem kar czyśćcowych za grzechy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony dla siebie po spełnieniu odpowiednich warunków lub ofiarowywać je za zmarłych.

Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

1-8 listopada Odpust zupełny za zmarłych

 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
 1. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące

 1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
 1. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
 1. Spełnienie trzech warunków:
 • – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
 • – przyjęcie  Komunii  Świętej
 • – odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

 

Śleszowice, dnia 23 października 2022 r.

 1. Dzisiejsza XXX niedziela okresu zwykłego otwiera Światowy Tydzień Misyjny przeżywany według słów „Będziecie moimi świadkami”. Wszyscy na mocy sakramentu Chrztu św. jesteśmy zaproszeni i zobowiązani do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła w codziennym życiu. Przyzywajmy Ducha Świętego, prosząc o odwagę dawania świadectwa i pamiętajmy w naszych modlitwach o Misjonarzach i Misjonarkach, a także prośmy o nowe powołania misyjne.
 2. Miesiąc różańcowy dobiega końca, zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, którą odprawimy w naszej świątyni od poniedziałku do soboty o godz. 17.30. W niedziele Różaniec o godz. 9.30. Zachęcam, aby dzisiejszy różaniec odmówić w Rodzinach.
 1. W Liturgii tygodnia:
 • W środę – Msza św. wotywna ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.
 • W piątek – Święto świętych apostołów Szymona i Judy.
 1. W środę przypada 26 dzień miesiąca, Msza św. ku czci naszej Patronki i akt zawierzenia Parafii.
 2. W piątek o godz. 17.00 rozpoczęcie adoracji z modlitwą wypominkową i Koronką do Bożego Miłosierdzia, o 17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św.
 3. Spotkanie scholii w piątek po wieczornej Mszy św. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 11ej.
 4. W przyszłą niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy.
 5. Jeszcze dzisiaj można oddać swój głos na najpiękniejszy różaniec i złożyć ofiarę na nagrodę od wspólnoty parafialnej zwaną także nagrodą publiczności. Przy ołtarzu pod krzyżem jest stolik z kartkami i koszyk na losy i ofiary. Bóg zapłać za zaangażowanie.
 6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na tacę inwestycyjną, które wyniosły 4 265 zł. i 300 zł. w kopertach. W tym tygodniu zainstalowany został piec CO wraz ze zbiornikiem na ciepłą wodę. Całość ofiar ze 150 kopert i sześciu ofiar na konto wyniosła 20 600 zł. Tace inwestycyjne z września i października pozwoliły pokryć całość kosztów zakupu pieca. Koszt montażu zostanie podany za tydzień.
 7. Dzisiaj po Mszach św. można złożyć ofiarę do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego
 8. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na wparcie budowy nowych kościołów naszej diecezji.
 9. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, co wiąże się ze sprzątaniem i dekorowaniem grobów naszych Zmarłych w kwiaty, wiązanki i znicze. Bardzo proszę o roztropność, co do wielkości szklanych zniczy, które może i piękne, ostatecznie trafiają do kontenera, zajmując mnóstwo miejsca.
 10. Na stoliku z gazetami są formularze do zapisywania zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki można zamawiać po Mszach św. w zakrystii.
 11. Spowiedź św. codziennie podczas nabożeństwa różańcowego.
 12. Obecnie strona internetowa parafii jest w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia w komunikacji.
 13. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty. O porządek w naszej Świątyni w tym tygodniu prosimy: Małgorzatę Solak, Kazimierę Biel, Bożenę Gawron, Alicję Wolas, Julię Wasiak, Krystynę Biel.
 14. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i listopadowe numery Małego Gościa i Stasia.